Kế hoạch chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Cập nhật lúc18:05, Chủ Nhật, 14/06/2020 (GMT+7)

Ngày 10-6-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 50/KH-UBND về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị.

Quan điểm hành động của Bộ Chính trị, Chính phủ về việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là “Tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái”. Theo đó, Kế hoạch của UBND tỉnh nhằm chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh cụ thể là: Tổ chức quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện các nội dung của Nghị quyết số 52-NQ/TW, Nghị quyết số 50/NQ-CP; Xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện đảm bảo phát triển bền vững, phù hợp với đặc điểm, thế mạnh của tỉnh; phù hợp với định hướng tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của cả nước và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách của tỉnh đảm bảo cho việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghiên cứu đề xuất và thực hiện các chính sách phát triển, nâng cao năng lực đổi mới, sáng tạo quốc gia. Tập trung phát triển nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên. Đẩy mạnh thực hiện chính sách hội nhập quốc tế. Thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Ngoài ra, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan chủ động báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo quy định./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,