Tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật lúc07:32, Thứ Tư, 27/05/2020 (GMT+7)

Trong 2 ngày 25 và 26-5, Ðảng bộ Sở NN và PTNT đã tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng ủy Sở NN và PTNT đã tập trung chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Ðảng và chất lượng đảng viên, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản bình quân tăng 2,7%/năm; trong đó nông nghiệp tăng 1,3%/năm, thủy sản tăng 8,7%/năm; giá trị sản xuất bình quân trên 1ha canh tác tăng từ 95 triệu đồng (năm 2014) lên 110 triệu đồng (năm 2019). Tỷ lệ lúa chất lượng cao tăng từ 46% diện tích (năm 2014) lên 72% diện tích (năm 2019), hiệu quả sản xuất lúa tăng từ 7-10%; sản xuất rau màu theo hướng hàng hóa, áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Chăn nuôi phát triển mạnh theo hướng trang trại gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, năng lực kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được tăng cường. Toàn tỉnh có 292 trang trại đạt tiêu chí mới, sản lượng thịt hơi xuất chuồng hàng năm tăng nhanh; sản xuất thủy sản phát triển mạnh cả về nuôi trồng và khai thác, kinh tế thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 8,7%/năm. Ngành nghề nông thôn tiếp tục có bước phát triển khá, từng bước giảm số lượng các làng nghề gây ô nhiễm môi trường. Kinh tế tập thể, hợp tác xã được củng cố, đổi mới. Toàn tỉnh có 340 hợp tác xã nông nghiệp, tăng 15 hợp tác xã so với năm 2014.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ Sở NN và PTNT tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Ðảng, giữ vững và nâng cao chất lượng Ðảng bộ. Phấn đấu có từ 95% trở lên số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% số chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95% trở lên số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15% đến 20% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; mỗi năm kết nạp từ 12-15 đảng viên mới. Tăng cường vai trò lãnh đạo đối với các nhiệm vụ chính trị của ngành, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh cho sản phẩm. Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu đặc biệt coi trọng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới cấp xã, cấp huyện. Phấn đấu đến năm 2025 tổng diện tích cây hàng năm trên 176.500ha; năng suất lúa cả năm trên 118 tạ/ha; sản lượng lương thực có hạt trên 850 nghìn tấn; giá trị sản phẩm 1ha canh tác trên 130 triệu đồng./.

Văn Đại


 

,
,
.
,
,
,
,