Tăng cường các biện pháp thi hành hiệu quả Luật Đấu giá tài sản
Cập nhật lúc18:27, Chủ Nhật, 10/05/2020 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số: 382/UBND-VP8 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thi hành có hiệu quả Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các quy định liên quan.

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các quy định liên quan; chủ động kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động đấu giá tài sản. Tuy nhiên, việc tổ chức đấu giá tài sản tại một số địa phương, đơn vị vẫn còn có biểu hiện “thông đồng, dìm giá”, “đe dọa, cưỡng ép”... làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố khi xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá tài sản cần đảm bảo tính khả thi, trong đó xem xét lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với thực tiễn đấu giá. Khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thì ngoài thù lao dịch vụ đấu giá cần căn cứ các tiêu chí khác để hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động đấu giá tài sản. Tăng cường giám sát đối với các tổ chức đấu giá tài sản trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; cử đại diện tham dự cuộc đấu giá để kịp thời có biện pháp xử lý theo quy định. Phối hợp với cơ quan Công an bảo đảm an ninh trật tự khi tổ chức đấu giá tài sản, nhất là các phiên đấu giá quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá tài sản. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản; thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đấu giá tài sản. Yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản; lựa chọn hình thức đấu giá phù hợp theo quy định tại Điều 40, Luật Đấu giá tài sản để tránh tình trạng “thông đồng, dìm giá”, “đe dọa, cưỡng ép”; khuyến khích các tổ chức đấu giá tài sản xây dựng Đề án đấu giá trực tuyến để xem xét, phê duyệt sớm theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận, cấp tài khoản sử dụng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản cho các tổ chức đấu giá tài sản theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 957/BTP-BTTP ngày 17-3-2020. Đảm bảo 100% tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh được cấp tài khoản trước ngày 31-5-2020. 

Sau khi cấp xong tài khoản, Sở Tư pháp có văn bản triển khai đến các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh về các nội dung: Đăng thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 57, Luật Đấu giá tài sản. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp và đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống. Kể từ ngày 1-9-2020, các hành vi vi phạm liên quan đến việc đăng thông báo công khai đấu giá trên Cổng thông tin sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,