Toàn tỉnh phấn đấu hết năm 2020 có ít nhất 100 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, 4 sao
Cập nhật lúc19:29, Thứ Tư, 01/04/2020 (GMT+7)

Ngày 30-3-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020. Mục tiêu là phấn đấu lũy kế hết năm toàn tỉnh có từ 100 sản phẩm trở lên được công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, 4 sao và hỗ trợ tư vấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm cho 30 cơ sở sản xuất trở lên tham gia chương trình.

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu: Trong tháng 4 phải hoàn tất việc tổ chức hội nghị triển khai chương trình; kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; ban hành quy định, nội dung kinh phí hỗ trợ triển khai, thực hiện Chương trình OCOP năm 2020. Trước tháng 8 phải hoàn tất đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tại cấp huyện. Trước tháng 9 phải hoàn tất đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao cấp tỉnh. Trước tháng 10 phải hoàn thành gửi hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao, cấp quốc gia. Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất thực hiện tốt các nội dung theo đúng định hướng, quan điểm, mục tiêu chương trình OCOP của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương. Trong đó, hoạt động tư vấn, hỗ trợ cơ sở sản xuất tập trung thực hiện các nội dung: Thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ triển khai các nội dung hoạt động của Chương trình và trực tiếp hướng dẫn các cơ sở sản xuất cải tiến, nâng cấp sản phẩm tham gia chu trình OCOP; thuê đơn vị thực hiện truyền thông và xúc tiến thương mại điện tử sản phẩm OCOP cho các cơ sở sản xuất; xây dựng website bán hàng trực tuyến và thiết lập mã QR Code hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất; hỗ trợ kinh phí cho các chủ thể có sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên để cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm (tem nhãn, bao bì, xác lập quyền sở hữu trí tuệ; ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ); xúc tiến thương mại sản phẩm, thưởng sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên… theo quy định. Đối với những sản phẩm mới, thực hiện đúng chu trình OCOP theo 6 bước, trên cơ sở nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng” đề xuất theo nhu cầu và khả năng của cơ sở sản xuất. Đối với những sản phẩm hiện có, tùy theo thực tế mức độ hoàn thiện của các sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP để có giải pháp hỗ trợ cải tiến, nâng cấp sản phẩm phù hợp với mức xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia./.

Thanh Thúy

 
,
,
.
,
,
,
,