Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19
Cập nhật lúc18:16, Chủ Nhật, 05/04/2020 (GMT+7)

Ngày 3-4, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 292/UBND-VP8 về việc thực hiện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương và khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch bệnh, không đợi đến khi hết dịch mới thực hiện khen thưởng. Quan tâm khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; các tập thể, cá nhân ở địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp... Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động khen thưởng theo thẩm quyền (Giấy khen) và tổ chức trao thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích để động viên, khích lệ kịp thời. Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn thì xem xét đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng đơn giản theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó tập trung vận động các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi bệnh tật. Tạm dừng việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (theo Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 3-10-2019 của UBND tỉnh) cho đến khi có thông báo được tổ chức trở lại./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,