Báo chí tập trung tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
Cập nhật lúc19:11, Thứ Tư, 22/04/2020 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 76-KH/TU của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành hướng dẫn báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, nội dung tuyên truyền chia thành 3 đợt. Đợt 1, từ nay đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tập trung tuyên truyền sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền về Quy chế bầu cử trong Đảng; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội điểm, bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Tuyên truyền việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy đảng trong 5 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Thông tin về các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng ngày lễ lớn của đất nước và đại hội đảng bộ các cấp; phát hiện, biểu dương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng với tuyên truyền các sự kiện, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh. 

Đợt 2, từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tập trung tuyên truyền Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, điểm mới, vấn đề mới, nhất là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Phản ánh ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền những thành tựu nổi bật của tỉnh và của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở khu vực và thế giới trong những năm tiếp theo. Phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, độ tuổi tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Biểu dương, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Phản ánh sự quan tâm, tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đại hội XIII của Đảng; mong muốn, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đại hội XIII của Đảng. 

Đợt 3, sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền các hoạt động của tỉnh và các địa phương trên cả nước chào mừng thành công Đại hội; đăng, phát thông báo về kết quả Đại hội; công tác tổ chức quán triệt, học tập, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; phản ánh dư luận tích cực của nhân dân và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội. Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và thành công của Đại hội XIII. Tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng./.

Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,