Giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Cập nhật lúc17:39, Thứ Năm, 05/03/2020 (GMT+7)

Ngày 4-3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 435/QĐ-UBND về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2020 với mục tiêu: Nâng cao hiệu quả THTK, CLP; phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình tổng thể của tỉnh về THTK, CLP giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, doanh nghiệp Nhà nước phải xác định THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm; phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và huy động sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, toàn thể nhân dân. Đồng thời, việc THTK, CLP phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực; gắn với các hoạt động phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và gắn với các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường đề ra tại kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu chương trình THTK, CLP năm 2020 phải được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực; tuy nhiên cần tập trung thực hiện trong 8 lĩnh vực, gồm: quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên; quản lý các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Để thực hiện hiệu quả chương trình THTK, CLP năm 2020, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương cần tập trung thực hiện 6 giải pháp: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về THTK, CLP. Tăng cường tổ chức các chương trình, hoạt động THTK, CLP. Đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP. Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về THTK, CLP. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý, gắn THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,