Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020
Cập nhật lúc19:57, Thứ Ba, 10/03/2020 (GMT+7)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 79-KH/TU về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020.

Mục tiêu đặt ra là tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Ðảng, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ Ðảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thi đua lập thành tích chào mừng Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tập trung tuyên truyền kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn của đất nước như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3-2-2020); Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-2020); Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-2020); Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh. Tuyên truyền kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Ðảng và cách mạng Việt Nam như: Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Ðức Anh; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu... Tuyên truyền các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước như: Kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Ðiện Biên Phủ (7-5-2020); Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23-11-2020); Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Ðông 1950 (16-9-2020). Tuyên truyền kỷ niệm Ngày truyền thống các ban, ngành, đoàn thể như Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-2020), ngành Tổ chức (14-10-2020), ngành Dân vận (15-10-2020), Văn phòng cấp ủy (18-10-2020); 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20-10-2020); 90 Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-2020); 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2020)...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020. Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật; cổ động trực quan, thông qua các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, các sinh hoạt thường kỷ của các tổ chức chính trị - xã hội; theo dõi, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ đạo hướng dẫn tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, điện ảnh... phục vụ nhân dân trong các dịp kỷ niệm. Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử, chống phá Ðảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Báo Nam Ðịnh, Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, bám sát kế hoạch của tỉnh và sự chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể; chú trọng việc xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các chương trình hấp dẫn thu hút sự tham gia của nhiều người để tuyên truyền, giáo dục, lý tưởng, niềm tin và hành động cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ./.

Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,