Áp dụng quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 từ 2-3
Cập nhật lúc19:10, Thứ Tư, 04/03/2020 (GMT+7)

Ngày 21-2-2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 8/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2-3-2020 và thay thế Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 28-1-2019 của UBND tỉnh. 

Trong đó, UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh để xác định: Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; giá đất đối với 3 trường hợp cụ thể, gồm: thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng; giá thuê đất thu tiền hàng năm phải xác định lại đơn giá thuê đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất của đơn vị sự nghiệp công (trong trường hợp sử dụng một phần diện tích đất hoặc tài sản gắn liền với đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê và trường hợp tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017). Bên cạnh đó, UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất cho 4 trường hợp cụ thể phát sinh trong năm, gồm: Thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng; trường hợp cần xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá cho chu kỳ ổn định đầu tiên hoặc trường hợp phải xác định lại đơn giá thuê đất nộp cho Nhà nước; trường hợp phải xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm; trường hợp phải xác định giá trị quyền sử dụng đất của đơn vị sự nghiệp công lập để tính tiền cho thuê hoặc sử dụng một phần diện tích vào mục đích liên doanh, liên kết. Riêng trường hợp lô đất, khu đất, thửa đất được xác định giá để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thấp hơn Quyết định UBND tỉnh đã ban hành thì giao Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung sau khi xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh./.  

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,