161 xã, phường, thị trấn công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi
Cập nhật lúc20:16, Thứ Năm, 13/02/2020 (GMT+7)

Theo tổng hợp của Chi cục Thú y, 214 xã, phường, thị trấn trong tỉnh có bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã qua 30 ngày không phát sinh lợn ốm, chết do bệnh DTLCP; đã có 161 xã, phường, thị trấn (chiếm 75,2%) công bố hết bệnh DTLCP.

Để từng bước khôi phục ngành chăn nuôi lợn và đánh giá kết quả phòng, chống bệnh DTLCP của tỉnh, Sở NN và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trong thời gian tới theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN và PTNT và UBND tỉnh; đặc biệt chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm, bệnh DTLCP, lở mồm long móng theo chỉ đạo tại Công điện số 1/CĐ-UBND ngày 7-2-2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các bệnh dịch nguy hiểm ở động vật. Thực hiện phát triển chăn nuôi, tái đàn lợn theo đúng Hướng dẫn số 1061/HD-SNN ngày 6-11-2019 và Công văn số 1161/SNN-CNTY ngày 27-11-2019 của Sở NN và PTNT. Những địa phương chưa thực hiện công bố hết bệnh DTLCP tiếp tục rà soát, nếu đủ điều kiện theo quy định thì tiến hành thủ tục công bố hết bệnh DTLCP trên địa bàn; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp kinh phí đề nghị hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh DTLCP đến hết ngày 31-12-2019 để trình UBND tỉnh. Tổ chức thống kê tổng đàn vật nuôi và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân năm 2020 đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. Báo cáo tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và đánh giá kết quả công tác phòng, chống bệnh DTLCP của địa phương: kết quả, nguyên nhân, tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống bệnh DTLCP và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Sở NN và PTNT sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch trên đàn vật nuôi, nhất là bệnh DTLCP, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển an toàn, bền vững./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,