Kế hoạch hành động thực hiện Đề án "Tuyên bố ASEAN" giai đoạn 2019-2025
Cập nhật lúc10:16, Thứ Năm, 14/03/2019 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29-10-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025” (Đề án Tuyên bố ASEAN), ngày 12-3-2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động thực hiện Đề án Tuyên bố ASEAN giai đoạn 2019-2025.

Đề án Tuyên bố ASEAN hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, chất lượng và kỹ năng giao tiếp hành chính của cán bộ, công chức; thực hiện các cơ chế chia sẻ thông tin, phối hợp trong lĩnh vực hợp tác ASEAN; đa phương hóa, đa dạng hóa các hình thức hợp tác, tranh thủ tối đa nguồn lực để hội nhập, phát triển nhằm xây dựng một Cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội. Mục tiêu cụ thể của Đề án đến năm 2025: 100% cán bộ, công chức được tập huấn, trang bị kiến thức đầy đủ về Cộng đồng ASEAN; ít nhất 80% cán bộ, công chức được tập huấn về kỹ năng hành chính, quản lý Nhà nước đáp ứng các tiêu chuẩn, giá trị chung của nền công vụ các nước ASEAN; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng cộng đồng các chuyên gia trong lĩnh vực để thu hẹp khoảng cách giữa các nước ASEAN; thúc đẩy hợp tác trong việc phát triển và chia sẻ kinh nghiệm đối với các lĩnh vực quan trọng; bảo đảm tiếp thu những nguyên tắc quản trị hiệu quả của nền công vụ các nước ASEAN. Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN vào chương trình cải cách công vụ và xây dựng năng lực của tỉnh hướng tới người dân và lấy dân làm trung tâm; xây dựng cơ quan hành chính các cấp minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết những thách thức mới. Tập huấn kỹ năng hành chính, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng tiêu chuẩn chung của nền công vụ các nước ASEAN; thúc đẩy, vận động, thu hút nguồn lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ chính gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cấp xã về mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, trình độ ngoại ngữ và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường chia sẻ thông tin, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành với tỉnh và giữa tỉnh với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; vận động thu hút nguồn lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Kế hoạch hành động được thực hiện theo 2 giai đoạn: 2019-2021 và 2021-2025. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch hành động được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chuyên môn. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ vào ngày 5-12 hằng năm. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp xây dựng, triển khai, theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất hiệu quả kế hoạch này. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực đạo đức công vụ; theo dõi, kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2025 theo định kỳ. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tài chính chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện Đề án Tuyên bố ASEAN theo chức năng, nhiệm vụ của mình./.

Nguyễn Hương

,
,
.
,
,
,
,