Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước của tỉnh
Cập nhật lúc07:44, Thứ Ba, 30/10/2018 (GMT+7)

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 83 về triển khai ứng dụng chứng thư số (CTS) chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh giai đoạn 2018-2020. Mục tiêu tổng quát là đẩy mạnh ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số (CKS) chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh, nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong trao đổi văn bản điện tử của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng, thúc đẩy cải cách hành chính.

Mục tiêu cụ thể phấn đấu của Kế hoạch đề ra đến năm 2020 là: 100% các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn được cấp CTS và ứng dụng CKS trong việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước. 80% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh hoàn toàn dưới dạng điện tử và được xác thực CKS. Các cơ quan, đơn vị và các cá nhân được cấp CTS phải sử dụng đúng mục đích phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về bảo quản và sử dụng CTS. Nội dung của Kế hoạch 83 tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm là: nâng cao nhận thức, đào tạo nhân lực cho ứng dụng CTS và chứng thực CKS; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, triển khai ứng dụng CTS và dịch vụ chứng thực CKS; triển khai ứng dụng CTS chuyên dùng. Lộ trình thực hiện được chia làm 3 giai đoạn. Từ quý III đến hết năm 2018: Tỉnh giao Sở TT và TT làm cơ quan đầu mối, phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai dịch vụ ứng dụng CTS cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn; tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến, tăng cường nhận thức cho các cơ quan, cán bộ, công chức về ứng dụng CTS và áp dụng ứng dụng CTS với văn bản điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức được cấp CTS nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả ứng dụng CTS. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng hỗ trợ người dùng ứng dụng CTS tại các cơ quan đơn vị. Tỉnh tập trung rà soát hạ tầng kỹ thuật CNTT (máy chủ, máy trạm, mạng máy tính, hệ thống bảo mật an ninh mạng, phần mềm bản quyền...); hệ thống mạng nội bộ, mạng internet, mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước hoạt động thông suốt, liên tục và đảm bảo an toàn thông tin; đẩy mạnh triển khai sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh (quản lý văn bản và điều hành, phần mềm quản lý theo dõi, đôn đốc văn bản, hòm thư công vụ, hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến...) và các phần mềm ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đảm bảo tích hợp dịch vụ CTS. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu triển khai ứng dụng CKS. Giai đoạn 2, thực hiện trong năm 2019, tập trung vào các nhiệm vụ: Triển khai việc cấp, chuyển giao CTS và cài đặt ứng dụng CKS vào hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh như: thư điện tử công vụ; hệ thống quản lý văn bản điều hành, phần mềm quản lý theo dõi, đôn đốc văn bản; Cổng dịch vụ công trực tuyến và một số hệ thống thông tin chuyên ngành của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố đã đăng ký triển khai. Xây dựng, ban hành các quy định về quản lý, sử dụng CTS chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai sử dụng CTS và CKS. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện ứng dụng CKS chuyên dùng trên địa bàn tỉnh và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho thời gian tiếp theo. Giai đoạn 3 năm 2020 sẽ đăng ký, cấp mới CTS chuyên dùng cho UBND cấp huyện, xã và các cá nhân phục vụ cho việc trao đổi văn bản điện tử qua mạng thông qua các phần mềm dùng chung và các dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức bàn giao và tập huấn về quản lý, sử dụng CTS đối với tổ chức và cá nhân sau khi tiếp nhận CKS từ Ban Cơ yếu Chính phủ. Tổng kết đánh giá việc triển khai ứng dụng CTS và chứng thực CKS giai đoạn 2018-2020, định hướng thực hiện trong những năm tiếp theo. Sở TT và TT là đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; thực hiện trách nhiệm của đơn vị quản lý thuê bao CTS được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền…

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ nội dung Kế hoạch; chủ động tham gia và tổ chức triển khai ứng dụng CTS chuyên dùng tại cơ quan, đơn vị. Chủ động cân đối, huy động nguồn kinh phí để thực hiện tích hợp CTS, CKS vào các ứng dụng chuyên ngành do cơ quan, đơn vị của mình chủ trì triển khai. Sở TT và TT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các quy định để đảm bảo môi trường pháp lý trong hoạt động ứng dụng CTS chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước của tỉnh; tham mưu ban hành các hướng dẫn về ứng dụng CTS chuyên dùng trên văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện ứng dụng CKS và biến động nhân sự lãnh đạo của đơn vị để chỉ đạo giải quyết./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,