Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác Tài nguyên và Môi trường

08:01, 02/01/2015

Ngày 31-12-2014, Bộ TN và MT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: TN và MT, NN và PTNT, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Thanh tra tỉnh.

Năm 2014, ngành TN và MT đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ: xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về TN và MT; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT). Hoạt động thanh tra, kiểm tra triển khai có hiệu quả trong toàn ngành; qua đó kịp thời phát hiện và khắc phục những yếu kém, hạn chế; công tác quản lý Nhà nước về TN và MT có chuyển biến rõ rệt; tích cực đôn đốc, chỉ đạo các địa phương tập trung hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (SDĐ); lập quy hoạch SDĐ đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ 5 năm (2011-2015) và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Hoàn thành quy trình vận hành liên hồ chứa các lưu vực sông. Tham mưu cho Chính phủ xử lý những vấn đề mang tính chiến lược trong công tác quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó biến đổi khí hậu; đề xuất chính sách, giải pháp trong việc giải quyết các vấn đề của chương trình hợp tác sông Mê Công. Chấn chỉnh công tác cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản; quan tâm công tác BVMT, nâng cao chất lượng dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai; tích cực triển khai các hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo; tập trung xây dựng thể chế, cơ chế quản lý Nhà nước trong lĩnh vực viễn thám. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý TN và MT năm 2014 còn tồn tại hạn chế như: nhiều địa phương chưa chủ động ban hành các văn bản theo thẩm quyền để xử lý công việc; khiếu kiện về đất đai ở nhiều địa phương còn phức tạp; ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh, quản lý đô thị còn nghiêm trọng. Tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu trong thủ tục cấp phép về môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ ở một số địa phương chưa giảm… Với mục tiêu tạo bước chuyển biến cơ bản trong công tác quản lý TN và MT, năm 2015 ngành TN và MT tập trung xây dựng, hoàn thiện, triển khai có hiệu quả các chính sách pháp luật về TN và MT. Tiếp tục đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường cải cách hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hành công vụ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ kinh nghiệm, nguồn tài trợ quốc tế cho công tác TN và MT. Để giải quyết những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý TN và MT, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2015, ngành TN và MT kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát chuyên đề về BVMT, quản lý đất đai, hoạt động khai thác khoáng sản; chỉ đạo công tác tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Khí tượng thủy văn trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 9 và 10. Kiến nghị Chính phủ đề xuất Quốc hội tăng mức chi sự nghiệp môi trường, bảo đảm đến năm 2015 không dưới 2% tổng chi ngân sách Nhà nước; chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp, rà soát các quy hoạch, chiến lược có sử dụng TN và MT để cập nhật, điều chỉnh phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) của đất nước. Quan tâm bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ Quốc hội và Chính phủ giao. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực TN và MT, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng phức tạp, kéo dài. Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên, BVMT ở các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp. Đề nghị các bộ tăng cường phối hợp theo thẩm quyền trong công tác quản lý Nhà nước về TN và MT; đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai, BVMT, tài nguyên nước và khoáng sản. Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm, quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ quản lý tài nguyên và BVMT trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo triển khai việc thi hành Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản, Luật BVMT. Tích cực thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã ban hành thuộc lĩnh vực TN và MT. Quan tâm bố trí đảm bảo kinh phí của địa phương để thực hiện các nhiệm vụ về TN và MT.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tạo được bước tiến mới trong công tác quản lý Nhà nước về TN và MT. Để đạt hiệu quả cao trong thực hiện công tác TN và MT năm 2015, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: ngành TN và MT chủ động khắc phục hạn chế, tập trung trình Quốc hội thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại kỳ họp thứ 9, trình Chính phủ dự án Luật Khí tượng thủy văn và xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Toàn ngành nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác BVMT sống, làm tốt công tác quan trắc môi trường. Trong lĩnh vực quản lý đất đai cần tổ chức thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ. Điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ 5 năm (2016-2020); đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ; đăng ký đất đai; tổng điều tra đánh giá tài nguyên đất toàn quốc. Về lĩnh vực tài nguyên nước, trình Chính phủ ban hành nghị định quy định mức thu, phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý, sử dụng tài chính trong việc khai thác tài nguyên nước. Xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn trên các lưu vực sông. Triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác với Ủy ban sông Mê Công của các quốc gia thành viên. Tăng cường trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong việc thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT./.

Thanh ThuýBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com