,
Cập nhật lúc: 18:30 |11/12/2019
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 208-QÐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện (thay thế Quyết định số 185-QÐ/TW, ngày 3-9-2008 của Ban Bí thư khóa X).
,
,
.
,
,
,
,