,
Cập nhật lúc: 19:00 |02/12/2021
Để sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 giành thắng lợi toàn diện, UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu ngành Nông nghiệp, UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2021-2022. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN và PTNT, UBND các huyện, thành phố tập trung phối hợp tham mưu UBND ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2021, năm 2022.
,
,
.
,
,
,
,