,
Cập nhật lúc: 20:14 |30/11/2020
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Ðảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Ðề án "Quân đội phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới" và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ...
,
,
.
,
,
,
,